آزمون خردادماه

لیست دروسی که برای آزمون آماده هستند ، لطفا برای شرکت در هر آزمون روی درس مورد نظر کلیک کنید

برنامه آزمون نوبت دوم خردادماه سال 99-98

روز تاریخ ساعت 10-8 ساعت 13-11
شنبه 10 / 03 / 1399 رایانه کار.م / وب گروه یک پایه 10 دایرکتور گروه 1 و 2 پایه 12
یکشنبه 11 / 03 / 1399 رایانه کار.م / تولید محتوا پایه 10 افترافکت گروه 1 و 2 پایه 12
دوشنبه 12 / 03 / 1399 تولید محتوا گروه 1 پایه 11 تولید محتوا گروه 2 پایه 11
سه شنبه 13 / 03 / 1399 رایانه کار.م / تصویر پایه 10 نرم افزار اداری / طراحی وب گروه 2 پایه 10
شنبه 17 / 03 / 1399 طراحی وب گروه 1 پایه 12 طراحی وب گروه 2 پایه 12
یکشنبه 18 / 03 / 1399 نرم افزار اداری / تولید محتوا پایه 10  
دوشنبه 19 / 03 / 1399 توسعه پایگاه اینترنتی / گروه 1 پایه 11 توسعه پایگاه اینترنتی / گروه 2 پایه 11
سه شنبه 20 / 03 / 1399 ایلوستراتور / تصویرسازی گروه 1 پایه 11 ایلوستراتور / تصویرسازی گروه 2 پایه 11
چهار شنبه 21 / 03 / 1399 مایا / گروه 1 و 2 پایه 12 مایا / گروه 3 پایه 12
شنبه 24 / 03 / 1399 طراحی گرافیک رایانه / گروه 1 پایه 10 طراحی گرافیک رایانه / گروه 2 پایه 10
یکشنبه 25 / 03 / 1399 کرل / تصویرسازی گروه 1 پایه 11 کرل / تصویرسازی گروه 2 پایه 11
دوشنبه 26 / 03 / 1399 پریمیر/ گروه 1و 2 پایه 12 پریمیر / تولید محتوا گروه 3 پایه 12
سه شنبه 27 / 03 / 1399 رایانه کار پیشرفته / گروه 1 پایه 11 رایانه کار پیشرفته / گروه 2 پایه 11
شنبه 31 / 03 / 1399 فلش / گروه 1 و 2 پایه 12 فلش / گروه 3 پایه 12