کادر مدرسه

ردیفنام و نام خانوادگیسمتساعات حضور و ملاقات
1حسن بریریمدیریتطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
2لطیف خواجوی معاونت آموزشی / انسان و سلامتطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
3محمد رضایی فردور معاونت فنی / ریاضیاتطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
4سید اسماعیل حسینیمعاونت اجرایی / انسان و محیط زیستطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
5سید حسن رضاییحسابدارطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
6بهراد کیخسرویسرپرست بخش فنی / فناوری های نوینطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
7علیرضا اقدسی (عابدی)مربی پرورشی / سبک زندگیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
8حسین مزینانی / سید وحید پاکروانمشاورطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
9احمد ربیعکارشناس فنیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
10مجتبی شادی نسبمربی فنی / مدرس نرم افزار افترافکتطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
11علیرضا مسلم نیاعربیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
12سیدمحمد موسویادبیات فارسیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
13سیدمهدی موسویتاریخ / آموزش دفاعیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
14محمد اکرمیدینیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
15محمدحسین معیریجغرافیا / سواد رسانه / هویت اجتماعیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
16محمد دارستانیزبان انگلیسیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
17عبدالله میرزاکریمیانتربیت بدنیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
18مسعود فرخیرایانه کار مقدماتیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
19علیرضا غلامی اولرایانه کار پیشرفته / کاربر رایانه پیشرفتهطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
20عباس احسان جومحتواساز الکترونیکی / کاربر گرافیکی / ایلوستراتورطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
21محمد ترکاشوندکاربر گرافیک / کرل / مایا / پریمیرطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
22حامد حق پناهاننرم افزار الکترونیک / شهروند الکترونیکطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
23مهدی عزیزمهرتولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / توسعه دهنده صفحات وبطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
24سیدعلیرضا حسینیتوسعه سیستم های مدیریت (وردپرس) / الزامات / کارآفرینیطبق برنامه هفتگی /
به دلیل شیوع کرونا حتما با قرار قبلی
25بهمن سرلکخدمات و سرایداری